เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
         เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุด พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
         เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๑ : คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
         ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
                ร้อยละ ๕๐
         ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
                 นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
         ๑.๓ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
         ๑.๔ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
         ๑.๕ สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา เป็น ๖๐:๔๐
         ๑.๖ ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบ
                 มาตรฐานคุณวุฒิ
         ๑.๗ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย(อายุ ๑๕-๕๙) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี
         เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหา 
                                                                          ความรู้อย่างต่อเนื่อง
         ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
         ๒.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
                 ตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         ๒.๒ อัตราการรู้หนังสือของประชากร(อายุ ๑๕-๖๐ ปี)เป็นร้อยละ ๑๐๐
         ๒.๓ ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
         ๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ
                 ๖๐ นาที
         ๒.๕ สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ ๕๐
         เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๓ คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึง
                                                                           ประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
                                                                           มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
         ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
         ๓.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น
                 พลเมือง
         ๓.๒ จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
                 ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
         ๓.๓ จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีที่ตั้งครรภ์ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
         ๓.๔ จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบำบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
         ๓.๕ สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและ
                 สังคมอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
         เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๔ คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ 
                                                                                       มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิด
                                                                                       ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
         ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
         ๔.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
                 สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
         ๔.๒ ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานทำ
                 ภายใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
         ๔.๓ กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ และมีสมรรถนะ
                 ทางวิชาชีพตามมาตรฐาน

Advertisements

เกี่ยวกับ kruchalee

ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s